Πληροφορίες
Αρχική / Μαθήματα / Πληροφορίες

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Το ΠΜΣ χωρίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου εξαμήνου διδάσκονται 6 γνωστικά αντικείμενα ενώ το 3ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο σε μαθήματα επιλογής, στην ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη και στη διπλωματική εργασία. Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, κ.λπ. είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (δικαιολογούνται μόνο τρεις (3) απουσίες ανεξάρτητα από αιτία).
Για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ένας μεταπτυχιακός φοιτητής έχει μία από τις παρακάτω επιλογές:

1η Επιλογή

7 μαθήματα κατά την διάρκεια του Α', Β' και Γ' εξαμήνου και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά την διάρκεια του Γ' εξαμήνου.

Αναλυτικότερα:

  • 3 υποχρεωτικά μαθήματα (κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου σπουδών).
  • 3 υποχρεωτικά μαθήματα (κατά την διάρκεια του Β' εξαμήνου σπουδών).
  • 1 μάθημα επιλογής (κατά την διάρκεια του Γ' εξαμήνου σπουδών).
  • Μεταπτυχιακή διπλωματική Εργασία (κατά την διάρκεια του Γ' εξαμήνου σπουδών).

2η Επιλογή

9 μαθήματα κατά την διάρκεια του Α', Β' και Γ' εξαμήνου.

Αναλυτικότερα:

  • 3 υποχρεωτικά μαθήματα (κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου σπουδών)
  • 3 υποχρεωτικά μαθήματα (κατά την διάρκεια του Β' εξαμήνου σπουδών)
  • 3 μάθημα επιλογής (κατά την διάρκεια του Γ εξαμήνου σπουδών)

Όλα τα μαθήματα είναι τριών (3) διδακτικών ωρών την εβδομάδα. Κάθε μάθημα προσφέρεται μία φορά κάθε έτος, στο χειμερινό, ή στο εαρινό εξάμηνο. Δηλώσεις μαθημάτων γίνονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες στη γραμματεία του ΠΜΣ.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΜΣ στη Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού
 1ο Εξάμηνο: Διδάσκονται 3 υποχρεωτικά μαθήματα
Τίτλος
Τύπος μαθήματος Κωδ. ECTS
Μάνατζμεντ Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού Υποχρεωτικό ΜΑΥ1 10
Μάρκετινγκ Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού Υποχρεωτικό ΜΑΥ2 10
Καταναλωτική Συμπεριφορά στον Αθλητισμό, την Αναψυχή και τον Αθλητικό Τουρισμό Υποχρεωτικό ΜΑΥ3 10
 Σύνολο υποχρεωτικών ECTS Εξαμήνου: 30
 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

2ο Εξάμηνο: Διδάσκονται 3 υποχρεωτικά μαθήματα
 
Τίτλος
Τύπος μαθήματος Κωδ. ECTS  
Μάνατζμεντ Γεγονότων Αθλητισμού και Αναψυχής Υποχρεωτικό ΜΑΥ4 10
Ανάπτυξη Προγραμμάτων Αθλητικού Τουρισμού Υποχρεωτικό ΜΑΥ6 10
Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Νέες Τεχνολογίες στον Αθλητισμό, την Αναψυχή και τον Αθλητικό Τουρισμό Υποχρεωτικό ΜΑΥ7 10
 Σύνολο υποχρεωτικών ECTS Εξαμήνου: 30
 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο Εξάμηνο: 1η Επιλογή: 

1 μάθημα επιλογής και 1 μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

 
Τίτλος Τύπος μαθήματος Κωδ. ECTS
Μέθοδοι Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων Επιλογής ΜΑΕ1 10
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στους Οργανισμούς Αθλητισμού και Αναψυχής Επιλογής ΜΑΕ2 10
Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Σωματείων και Ακαδημιών Επιλογής ΜΑΕ3 10
Κοινωνιολογικά Θέματα Διοίκησης Αθλητισμού, Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής Επιλογής ΜΑΕ4 10
Στρατηγικό Μάνατζμεντ στον Αθλητισμό την Αναψυχή και τον Αθλητικό Τουρισμό Επιλογής ΜΑΕ7 10
Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού Επιλογής ΜΑΕ8 10
Διαχείριση Προγραμμάτων Υπαίθριας Αναψυχής Επιλογής ΜΑΕ9 10
Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στον Αθλητισμό, την Αναψυχή και τον Αθλητικό Τουρισμό Επιλογής ΜΑΕ10 10
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Eργασία ΜΑΕ 20
 Σύνολο υποχρεωτικών ECTS Εξαμήνου: 30


ή

3ο Εξάμηνο: 2η Επιλογή:

3 μαθήματα επιλογής

 
Τίτλος
Τύπος μαθήματος Κωδ. ECTS
Μέθοδοι Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων Επιλογής ΜΑΕ1 10
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στους Οργανισμούς Αθλητισμού και Αναψυχής Επιλογής ΜΑΕ2 10
Διοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Σωματείων και Ακαδημιών Επιλογής ΜΑΕ3 10
Κοινωνιολογικά Θέματα Διοίκησης Αθλητισμού, Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής Επιλογής ΜΑΕ4 10
Ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη Επιλογής ΜΑΕ6 10
Στρατηγικό Μάνατζμεντ στον Αθλητισμό την Αναψυχή και τον Αθλητικό Τουρισμό Επιλογής ΜΑΕ7 10
Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού Επιλογής ΜΑΕ8 10
Διαχείριση Προγραμμάτων Υπαίθριας Αναψυχής Επιλογής ΜΑΕ9 10
Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στον Αθλητισμό, την Αναψυχή και τον Αθλητικό Τουρισμό Επιλογής ΜΑΕ10 10
 
Σύνολο υποχρεωτικών ECTS Εξαμήνου: 30

Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση Δ.Μ.Σ. οργανώνεται με βάση το (προβλεπόμενο από το άρθρ. 14 ν. 3374/2005) σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/-τρια πλήρους φοίτησης αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο και κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος (Μ.Δ.) πρέπει ο φοιτητής να συγκεντρώσει συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες σε τρία (3) εξάμηνα. Αρμόδια για την αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας ανά μάθημα είναι η ΣΕ.

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού” έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία και προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του αθλητισμού, της αναψυχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων / κέντρων και του αθλητικού τουρισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην Ελλάδα.

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, 54124, Θεσσαλονίκη

+30 2310-992242

msc-spm@phed.auth.gr