Διάρκεια σπουδών & χρονοδιάγραμμα φοίτησης
Αρχική / Πρόγραμμα / Διάρκεια σπουδών & χρονοδιάγραμμα φοίτησης

Διάρκεια σπουδών & χρονοδιάγραμμα φοίτησης

Διάρκεια σπουδών & χρονοδιάγραμμα φοίτησης

Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι 3 (τρία) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι τα έξι (6) εξάμηνα. Η ΣΕ είναι υπεύθυνη να εξετάζει αιτήσεις για την επιμήκυνση του χρόνου αυτού σε ειδικές περιπτώσεις.

Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες, που αποδΣΕιγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης.

Επίσης στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράτε στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χορηγείται παράταση σπουδών κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΣΕ. και για λόγους αντίστοιχους με τις εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις που δικαιολογούν μερική φοίτηση.

Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα αποφαίνεται η ΣΕ., η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής και τους περιλαμβάνει στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού” έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία και προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του αθλητισμού, της αναψυχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων / κέντρων και του αθλητικού τουρισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην Ελλάδα.

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, 54124, Θεσσαλονίκη

+30 2310-992242

msc-spm@phed.auth.gr