Κριτήρια εισαγωγής
Αρχική / Διαδικασία εισαγωγής / Κριτήρια εισαγωγής

Κριτήρια εισαγωγής

Κριτήρια εισαγωγής

Αιτήσεις χορηγούνται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ και κατατίθενται εμπρόθεσμα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή (με e-mail) σε ένα ενιαίο αρχείο pdf (το αρχείο να έχει την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά). Δεν γίνεται δεκτή η συμπληρωματική κατάθεση ληξιπρόθεσμων δικαιολογητικών. Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών ανακοινώνονται στην προκήρυξη και τηρούνται απαρέγκλιτα.

Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης

 1. α) Πτυχίο βασικών σπουδών, με βάση το οποίο θα μοριοδοτηθεί η αίτηση.
  β) Πτυχίο γνώσης ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.
 2. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
 3. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας.
 4. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων.
 5. Δικαιολογητικά προφορικών ή/και αναρτημένων ανακοινώσεων.
 6. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.
 7. Άλλα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 8. Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Τα δικαιολογητικά 1.α και 1.β αποτελούν προϋποθέσεις για την αξιολόγηση του/της υποψηφίου/-ας. Τα υπόλοιπα αποτελούν προσόντα που βελτιώνουν τη μοριοδότηση.

Προϋποθέσεις και μοριοδότηση

Κριτήριο 1. Βαθμός πτυχίου βασικών σπουδών Μέγιστο 40 μόρια (βαθμός πτυχίου x 4)

 1. Πτυχίο βασικών σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός
 2. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας (πιστοποίηση καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας)

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, δηλαδή της μοριοδότησης του/της κάθε υποψηφίου/-ας, είναι απαραίτητη η παρακάτω προϋπόθεση σε σχέση με τους τίτλους γλωσσομάθειας. Γίνονται αποδεκτά όλα το πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 που είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α έχει αποφοιτήσει από αγγλόφωνο, γερμανόφωνο, ή γαλλόφωνο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής και αυτό αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών του/της δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της απαιτούμενης ξένης γλώσσας.

Κριτήριο 2. Διπλωματική – Πτυχιακή Εργασία (μέγιστο 5 μόρια)

Η Διπλωματική Εργασία αξιολογείται με πέντε μόρια αν έχει εκπονηθεί από ένα μόνο συγγραφέα, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία της. Αν έχει εκπονηθεί από δύο ή περισσότερους συγγραφείς, τα μόρια που δίνονται στον/στην υποψήφιο/-α ισούνται με το πηλίκο του πέντε δια του αριθμού των συγγραφέων. Η Διπλωματική Εργασία πιστοποιείται με βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος ή τη βιβλιοθήκη, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των συγγραφέων.

Κριτήριο 3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (5 μόρια για 2 έτη εργασίας, 2 ½ μόρια για 1 έτος και 0.5 μόριο για ½ έτος)

Η επαγγελματική προϋπηρεσία πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου και να εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ και αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα:
Βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει επακριβώς το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
2. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:
Αντίγραφο ενσήμων του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. Βεβαίωση του εργοδότη όπου να φαίνεται επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εργασίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
3. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

Κριτήριο 4. Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκριτα περιοδικά της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με συντακτική επιτροπή (μέγιστο 10 μόρια)

Θα αξιολογηθούν μέχρι 2 δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων.
Αν η δημοσίευση είναι σε διεθνές έγκριτο περιοδικό (σε διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων ή έχουν δείκτη απήχησης «journal impact factor»), ή Ελληνικό επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών, τότε ο υποψήφιος για να αξιολογηθεί πρέπει να είναι μέχρι τρίτος στη σειρά των συγγραφέων της εργασίας. Ο πρώτος συγγραφέας σε μία εργασία λαμβάνει 5 μόρια, ο δεύτερος 3 μόρια και ο τρίτος 2 μόρια.
Δημοσιεύσεις που δεν καλύπτουν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις ΔΕΝ υπολογίζονται για την αξιολόγηση του υποψηφίου.
Περιοδικά τα οποία δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ).
Ο/η υποψήφιος/α πρέπει στο φάκελο υποψηφιότητας να προσκομίσει: α) ολόκληρη τη δημοσίευση, β) φωτοτυπία της σελίδας του περιοδικού με την επιστημονική επιτροπή και γ) φωτοτυπία του εξωφύλλου. Αν η εργασία είναι υπό δημοσίευση, τότε πρέπει να κατατεθεί η βεβαίωση αποδοχής από τον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού και αντίγραφο της εργασίας.

Κριτήριο 5. Προφορικές ή/και αναρτημένες (poster) ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής (μέγιστο 6 μόρια)

Αξιολογούνται μέχρι 2 ανακοινώσεις.
Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση αξιολογείται για τον πρώτο συγγραφέα με 3 μόρια, για τον δεύτερο με 2 και για τον τρίτο με 1.
Ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου (την 1η σελίδα και τη σελίδα με την περίληψη της εργασίας) και βεβαίωση ανακοίνωσης του συνεδρίου.

Κριτήριο 6. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (μέγιστο 5 μόρια)

Ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να καταθέσει βεβαίωση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών ΑΕΙ), η οποία να πιστοποιεί τη συμμετοχή του/της σε ερευνητικό πρόγραμμα, ελάχιστης διάρκειας ενός ημερολογιακού εξαμήνου.

Κριτήριο 7. Δεύτερο πτυχίο από άλλο τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ (μέγιστο 10 μόρια)

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αξιολογούνται με 10 μόρια.

Κριτήριο 8. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) ή Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) (μέγιστο 25 μόρια)

Όσοι/ες υποψήφιοι κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν 15 μόρια, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με 25 μόρια.

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού” έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία και προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του αθλητισμού, της αναψυχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων / κέντρων και του αθλητικού τουρισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην Ελλάδα.

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, 54124, Θεσσαλονίκη

+30 2310-992242

msc-spm@phed.auth.gr