Όργανα διοίκησης
Αρχική / Πρόγραμμα / Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης

Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ είναι:

  1.  Η Σύγκλητος του Ιδρύματος. Είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των ΠΜΣ και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα ΠΜΣ δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
  2.  Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Απαρτίζεται από πέντε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση Τμήματος με διετή θητεία. Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του ΠΜΣ.
  3.  Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/-α εκτελεί χρέη Προέδρου, και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη. Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32, παρ. 5 του Ν. 4485/2017.
  4.  Ο Διευθυντής του ΠΜΣ. Είναι μέλος της ΣΕ, ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31, παρ. 8 του Ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31, παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ). 
  5.  Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή. Είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των ΠΜΣ (άρθρο 44, παρ. 3 του Ν. 4485/2017).

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού” έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία και προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση του αθλητισμού, της αναψυχής, των αθλητικών εγκαταστάσεων / κέντρων και του αθλητικού τουρισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δημοτικών, κρατικών (ΕΑΚ), και ιδιωτικών οργανισμών και σωματείων της αθλητικής αγοράς στην Ελλάδα.

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διοίκηση Αθλητισμού, Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, 1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, 54124, Θεσσαλονίκη

+30 2310-992242

msc-spm@phed.auth.gr